مقدمه:

خون یکی از پیچیده­ترین و حیاتی­ترین مایعات در بدن موجودات زنده محسوب می­شود و اجزای مختلف آن عملکردهای بسیار مهمی را در بدن ایفا می­کنند. به همین دلیل هرعاملی که منجر به تغییر پارامترها و اجزای خونی در بدن شود می­تواند آسیب جدی و قابل توجهی را برای انسان به همراه داشته باشد.

ملزومات پزشکی که با خون به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تماس هستند نباید هیچ گونه تأثیر منفی بر روی هیچ یک از اجزای خون داشته باشند و به عبارتی باید خون سازگار باشند. از این رو بر همکنش هرگونه ماده خارجی با خون بسیار حائز اهمیت و نیازمند بررسی­های آزمایشگاهی می­باشد.

روش آزمون:

این آزمون مطابق با استاندارد بین المللی ISO 10993-4 انجام می شود. آزمون­های تخصصی ارزیابی خون­سازگاری ملزومات پزشکی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با خون در ارتباط هستند با توجه به نوع و محل کاربرد محصول به صورت ذیل قابل انجام می­باشد:

  1. آزمون ترومبوزیس: بررسی تشکیل شدن لخته خون.
  2. آزمون کواگولاسیون: زمان لخته شدن خون.
  3. سنجش پلاکت: تجمع، عملکرد و تعداد پلاکت­ها.
  4. آزمون هماتولوژی: شمارش لکوسیت­ها و بررسی لیز شدن گلبول­های قرمز خون (همولیز کنندگی).
  5. آزمون سیستم کمپلمان: فعالسازی سیستم ایمنی و کمپلمان

این آزمون­ها به صورت in-vitro بر روی خون نرمال انسان یا خرگوش انجام می­شود و تاثیرات احتمالی نمونه مورد آزمون را بر روی تمامی اجزای خونی بررسی و مورد سنجش قرار می­دهد.

By |2019-09-05T05:24:45+00:00سپتامبر 5th, 2019|